Văn bản

Từ khóa Thư mục
Ký hiệu Ngày Trích yếu
HĐ:KT&SXTC 26/07/2018
Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
số: 1232/NQ-MĐI-ĐHĐCĐ 30/06/2018
NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018-2022)
ĐHĐCĐ 2018 20/06/2018
Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018 và nhiệm kỳ II (2018-2022) + Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018
Số:1165/TB-MĐI-HĐQT 12/06/2018
Chốt danh sách CĐ có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018-2022)
Số:1068/TB-MĐI-HĐQT 21/05/2018
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 nhiệm kỳ 2018 -2022 của TCTMĐI - CTCP
ĐHĐCĐ/II/2018-2022 16/05/2018
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018-2022)
Số:928/ĐHCĐ 05/05/2018
CVđi 928 ngày 05.05.2018 vv triệu tập ĐHCĐ năm 2018 và NKII (2018-2022)
Số 930/DSCĐ/ĐHCĐ 05/05/2018
CV đi 930 ngày 05.05.2018 về chốt DSCĐ có quyền tham dự ĐHCĐ 2018 và NKII (2018-2022)
Số: 931/BTCĐHCĐ 05/05/2018
Về thành lập BTC ĐHCĐ 2018 và NKII (2018-2022)
số: 331/VACO/BCSX.NV2 28/08/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét
số: 325/VACO/BCSX.NV2 25/08/2017
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét
Số: 1151/TB-MĐI-HĐQT 13/06/2017
Thông báo về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2016 của Tổng Công ty Mía đường I - Công ty Cổ phần