Văn bản

Từ khóa Thư mục
Ký hiệu Ngày Trích yếu
số: 980/NQ-HC-ĐHĐCĐ 16/05/2017
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
số: 955/TB-MĐI-HĐQT 12/05/2017
Thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2013-2017)
số: 847/TB-MĐI-HĐQT 29/04/2017
Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017
số: 848/QĐ-MĐI-HĐQT 29/04/2017
Quyết định về việc thành lập ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Số: 849/QĐ-MĐI-HĐQT 29/04/2017
Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
số: 29/04/2017
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
số: 850/QC-MĐI-HĐQT 29/04/2017
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Mía Đường I- CTCP
số: 851/BC-MĐI-HĐQT 29/04/2017
Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017
số: 852/BC-MĐI-HĐQT 29/04/2017
Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2017
số: 857/BC-MĐI-BKS 29/04/2017
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Mía Đường I - CTCP năm 2016
số: 853/TTr- MĐI- HĐQT 29/04/2017
Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2016
số: 854/TTr- MĐI-HĐQT 29/04/2017
Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017