Văn bản

Từ khóa Thư mục
Ký hiệu Ngày Trích yếu
số: 855/TTr-MĐI- HĐQT 29/04/2017
Tờ trình về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017
số: 856/TTr- MĐI-HĐQT 29/04/2017
Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
Số: 836/TB-MĐI-HĐQT 27/04/2017
Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Số: 835/QĐ-MĐI-HĐQT 27/04/2017
Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT năm 2017
số: 27/04/2017
Báo cáo Tài chính năm 2016
Số: 598/TB-MĐI-TCHC 31/03/2017
Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày chiến thằng 30/4, Ngày quốc tế lao động 1/5