Văn bản

Từ khóa Thư mục
Ký hiệu Ngày Trích yếu
595/NQ-MĐI-ĐHĐCĐ 30/06/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
30/06/2021
Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến về ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng văn bản
572/LYK-MEI-HDQT 19/06/2021
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021
553/QĐ-MDI-HEQT 17/06/2021
Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
549/PLYK-MĐI-HĐQT 28/05/2021
Cv đi số 459 ngày 09.06.2021 phiếu lấy ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2021 bằng văn bản
431/TP-MĐI-HĐQT 28/05/2021
Thông báo số 431 ngày 28.05.2021 vv chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021
Số 454/NQ-MDD1-ĐHĐCĐ 30/06/2020
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
347/QD-MĐI-HĐQT 20/06/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Số 417/PLYK - MĐ1 - HĐQT 20/06/2020
Phiếu lấy ý kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng văn bản
số: 633/NQ-MĐI-ĐHĐCĐ 08/06/2019
Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Số: 628/TB-MĐI-HĐQT 07/06/2019
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng Công ty Mía Đường I - Công ty cổ phần
số: 01/01/1970
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019